Gohebiaeth Coronafirws

Croeso

Croeso i wefan Ysgol Gyfun Emlyn. Ein nod yw darparu rhieni presennol a darpar gyda gwybodaeth ddefnyddiol, yn ogystal â throsglwyddo argraff o’r awyrgylch bositif sydd o fewn yr ysgol. Mae perthynas gyfeillgar a phwrpasolrhwng y disgyblion a’r staff yn yr ysgol, a adlewyrchir yn y rhyngweithio cymdeithasol yn ogystal ag yn ycyflawniadau academaidd y disgyblion. Ein nod yw dod â’r gorau allan o’n disgyblion ar bob adeg ac rydym yn gobeithio y bydd pob disgybl newydd yn cymryd rhan lawn ym mywyd yr ysgol: yn ei gweithgareddau cymdeithasol, diwylliannol, academaidd a hamdden. Mynegir hyn yn dda yn yr arwyddair yr ysgol ‘Gorau oll y gorau ellir’.
Byddwn yn falch iawn o groesawu eich plentyn yn ddisgybl i Ysgol Gyfun Emlyn. Rydym yn edrych ymlaen at feithrin perthynas iach gyda chi ac i yrfa ysgol lwyddiannus ar gyfer eich plentyn yn Ysgol Gyfun Emlyn.

logo-blue

http://yesand.co.uk/category/facilitate-meetings/page/10/ Cyrhaeddwch eich potensial

message from governors

Cysylltiadau Disgyblion

Prosbectws yr Ysgol

Opsiynau Blwyddyn 10

Opsiynau Blwyddyn 12

Llawlyfr GCSEPod

Ffurflen Opsiynau Blwyddyn 10

Ffurflen Opsiynau Blwyddyn 12

Llyfr Trosglwyddo Blwyddyn 7

Amserlenni Arholiadau

Exam Topic Guides

GCSEPod Guides

Parent Revision Guides

Cylchlythyr Diweddaraf

Cylchlythyr Blaenorol

Gwybodaeth i Rhieni

Datganiad gan y Cynghorydd Gareth Jones, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg:

“Rydym yn sylweddoli bod rhieni’n bryderus yn sgil nifer o rybuddion ffug ledled Prydain.
“Fodd bynnag, ein hanogaeth yw eu bod yn dal i anfon eu plant i’r ysgol a pheidio â gadael i hyn darfu ar addysg eu plant, yn enwedig ar adeg pan fo cynifer o ddisgyblion yn sefyll arholiadau pwysig.
“Mae’r Cyngor Sir yn cydweithio’n agos â Heddlu Dyfed-Powys ynghylch y mater hwn, ac mae’r llu yn ei dro yn gysylltiedig â’r systemau diogelwch cenedlaethol. Mater cenedlaethol yw hwn nad yw wedi ei gyfyngu i ysgolion yn Sir Gaerfyrddin.
“Yn ôl y farn yn genedlaethol nid yw’r galwadau hyn yn fygythiad credadwy, ond mae’r holl asiantaethau’n cymryd y mater hwn o ddifrif ac yn cydweithio er mwyn diogelu’r cyhoedd. Mae gan yr holl ysgolion weithdrefnau diogelwch a gwacáu, a diogelwch y plant sydd flaenaf bob amser.”

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin, 2014-2017

Sut roedd yr ysgol heddiw?

Newyddion Diweddaraf