Mae’n ofynnol i Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ddatblygu cynllun sy’n dangos sut y mae’n bwriadu datblygu system addysg sy’n ei gwneud yn bosibl i fwy o ddysgwyr o bob oedran ddatblygu amrywiaeth ehangach o sgiliau iaith yn y Gymraeg. Bydd hyn yn eu galluogi i ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau personol, yn gymdeithasol ac yn y gweithle .

 

Cafodd y Cynllun ei adolygu ym mis Rhagfyr 2015 ac fe wnaed newidiadau i rai o’r targedau- manylion mewn coch.

 

Mae Sir Gaerfyrddin yn ymgynghori ar y cynllun diwygiedig ac mae croeso i chi fynegi eich barn. Gallwch weld y cynllun llawn drwy’r ddolen yma i wefan Cyngor Sir Caerfyrddin-

http://lleoli.sirgar.llyw.cymru/ymgynghoriadau

Mae’r ymgynghoriad ar agor tan y 30ain o Ebrill, 2016.

Gallwch anfon unrhyw ymatebion drwy e-bost i WESP@sirgar.gov.uk neu drwy’r post i:-

 

Ymgynghoriad CSyGMA,

Yr Adran Addysg a Phlant,

Adeilad 2,

Parc Dewi Sant,

Caerfyrddin

SA31 3HB.

ARGYMHELLIR