Ein nod yw gwneud ein hysgol yn lle cynhyrchiol a gwerth chweil i bawb sy’n gweithio yma. Mae’r rheolau hyn yn ein helpu ni i gyflawni hyn.

  • Byddwch yn gwrtais ac ystyriwch bobl eraill drwy’r amser. Mae’n rhaid ymddwyn yn dda yn y dosbarth ac o amgylch yr ysgol.
  • Dylai’r disgyblion symud yn dawel ac yn drefnus o gwmpas yr ysgol. Cadwch i’r ochr chwith yn y coridorau.
  • Cyrhaeddwch yn brydlon i gofrestru ac i’r gwersi. Mae angen i bob disgybl gael caniatâd ysgrifenedig i adael gwers neu i adael yr ysgol amser egwyl neu ginio. Mae gan y chweched dosbarth hawl i adael yr ysgol amser cinio.
  • Rhaid i’r disgyblion wisgo’r wisg ysgol gywir bob dydd. Rhaid i liw a steil y gwallt fod yn briodol. (Cysylltwch â’r ysgol os nad ydych chi’n siŵr beth sy’n annerbyniol).
  • Ni chaniateir disgyblion i wisgo unrhyw dlysau, sy’n cynnwys tlysau yn y corff, colur neu liw ewinedd.
  • Gofynnir i’r disgyblion barchu’r adeiladau a holl eiddo’r ysgol, gan gynnwys llyfrau. Mae’n bosibl y bydd rhaid i rieni dalu am golled neu ddifrod i eiddo. Dylid rhoi gwybod i aelod o staff am unrhyw ddifrod damweiniol yn syth. Dylid rhoi sbwriel yn y bin priodol bob amser.
  • Rhaid trin eiddo pobl eraill gyda pharch. Dylid mynd ag eiddo coll i’r Dderbynfa.
  • Ni ddylid dod ag eitemau drud o eiddo personol i’r ysgol. Mae hyn yn cynnwys offer adloniant personol a ffonau symudol.
  • Ni chaniateir eitemau peryglus fel pennau laser, cyllyll poced ac aerosolau i’r ysgol. Nid oes gan ddisgyblion yr hawl i ysmygu ac ni ddylent ddod â chyffuriau nac alcohol i adeilad yr ysgol ar unrhyw gyfrif.
  • Dylid rhoi gwybod i swyddfa’r ysgol am unrhyw ddisgyblion sy’n cymryd meddyginiaeth. Dyma’r unig fan lle gellir gadael moddion neu dabledi i’w cadw’n ddiogel.

IMG_7837a