dinner-two

Mae Prydau Ysgol am Ddim ond ar gael i blant lle mae’r rhieni / gofalwyr yn cael un o’r budd-daliadau canlynol:-

Cymhorthdal Incwm

  • Lwfans Ceiswyr Gwaith (Seiliedig ar Incwm)
  • Cymorth dan Ran V1 Deddf Mewnfudo a Lloches (1999)
  • Elfen sicr Credyd Pensiwn y Wladwriaeth, y Credyd Treth Plant, ond lle NAD YDYNT yn cael unrhyw Gredyd Treth Gwaith ac nad yw eu hincwm blynyddol (yn ôl asesiad Cyllid y Wlad) yn mynd dros £16,190 (Ebrill 2014)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cysylltiedig ag Incwm
  • Credyd Cynhwysol.

Pa brawf y mae arnaf ei angen?

Dyma’r math o brawf y mae arnom ei angen:

  • Llungopi o’r llythyr penderfyniad wrth y swyddfa fudd-daliadau sy’n dangos eich hawl i Gymhorthdal Incwm, Lwfans Ceiswyr Gwaith – Seiliedig ar Incwm, Credyd Cynhwysol neu
  • Llungopi o’ch Dyfarniad Credyd Treth / Credyd Pensiwn Cyllid y Wlad neu
  • Eich ffurflen gais wedi’i stampio a’i ddyddio gan y swyddfa fudd-daliadau gan ddynodi pa fudd-dal y mae gennych hawl iddo, neu’r
  • Prawf angenrheidiol i Geiswyr Lloches gael prydau ysgol am ddim ar gyfer eu plant yn eu llythyr INC neu gerdyn IND, llythyr y Gwasanaethau Cymdeithasol neu eu llythyr N.A.S.S.

Sut mae gwneud cais am Brydau Ysgol am Ddim?

Y ffordd hawsaf a chyflymaf yw ar-lein trwy wefan Cyngor Sir Caerfyrddin yn www.carmarthenshire.gov.uk neu drwy glicio ar y ddolen gyswllt isod:

Cais ar-lein = http://online.carmarthenshire.gov.uk/ebaseLivePublic/ufsmain?formid=EL_FREE_SCHOOL_MEALS&ebd=0&ebz=1_1480950909110

Gallwch gael help i lenwi’r ffurflen gais ar-lein trwy ffonio Mrs Nerys Davies neu Mrs Fiona James ar 01239 710447.

dinner-one