Mae ein hysgol yn gymuned gref sy’n seiliedig ar barch at ein gilydd.

Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw creu ysgol ragorol lle mae pawb yn cael croeso, yn hapus, yn cael eu gwerthfawrogi ac yn cyflawni eu potensial.

Nodau

  • Creu amgylchedd dysgu gofalgar, ystyriol, cwrtais lle mae’r disgyblion a’r staff yn mwynhau profiad cadarnhaol, gwerth chweil.
  • Gwerthfawrogi a thrin pob disgybl yn gyfartal ac addysgu pob un i’w lawn/llawn botensial.
  • Anelu at ragoriaeth ym mhopeth a wnawn trwy osod disgwyliadau uchel, annog, cydnabod, canmol cyflawniadau ac ymdrech trwy feithrin doniau a hunanddisgyblaeth.
  • Cyflawni rhagoriaeth trwy ansawdd y dysgu ac addysgu.
  • Adlewyrchu natur ddwyieithog ein cymuned.
  •  Meithrin ethos myfyriol, hunanwerthusol ymhlith pob aelod o gymuned yr ysgol er mwyn datblygu a gwella pob agwedd ar fywyd yr ysgol ble bynnag y bo hynny’n bosibl.
  •  Sicrhau bod pob disgybl yn cael cwricwlwm eang, cytbwys, cydlynol, wedi’i wahaniaethu a pherthnasol sy’n bodloni gofynion Datganiadau Polisi’r AALl a’r Cwricwlwm Cenedlaethol.
  •  Annog disgyblion i gydnabod bod dysgu ac addysg yn brofiadau gydol oes a bod yn ymwybodol o ystod y cyfleoedd ôl-16 sydd ar gael, yn enwedig y ddarpariaeth ym Mlwyddyn 12 a Blwyddyn 13.