TGCh

TGCh

ds3326

Fel adran, rydym yn ymroi i’r athroniaeth y dylai’r disgyblion wneud y canlynol yn ystod eu hamser gyda ni:-

Meithrin diddordeb mewn, a mwynhau’r defnydd o TGCh.

Dangos dilyniant a gwelliant parhaus.

Magu hyder a datblygu sgiliau ymarferol yn y defnydd o TGCh a chyflawni eu potensial yn llawn.

Datblygu rhesymeg, barn a dyfalbarhad wrth droi’n greadigol at broblemau TGCh, y bydd y mwyafrif ohonynt y tu allan i faes cyfyngedig y pwnc ac yn berthnasol ac yn werth chweil i’r myfyriwr.

Datblygu safbwynt eang a chytbwys o’r defnydd o TGCh a dealltwriaeth o’u galluoedd a’u cyfyngiadau.

Datblygu ymwybyddiaeth o ganlyniadau moesegol, cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol y defnydd o TGCh ar gyfer unigolion, sefydliadau a chymdeithas trwy astudio pecynnau ystyrlon.

Yn benodol, dymunwn i bob disgybl ddatblygu:-

Y gallu i roi TGCh ar waith mewn pynciau eraill, megis Gwyddoniaeth, Technoleg a Daearyddiaeth.

Y gallu i ddatrys problemau, cyflwyno atebion yn glir, gwirio a dehongli’r canlyniadau.

Y gallu i gyfleu’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu’n glir.

Y gallu i weithio’n unigol ac fel rhan o grŵp.

Yr hyder i arbrofi a gwneud camgymeriadau, a dyfalbarhau pan fydd problemau’n codi.

CA3

CA3

ds3313

Defnyddir TGCh ym mhob agwedd ar fywyd pob dydd ac yn ystod CA3, byddwn yn ceisio rhoi’r cyfle i’r disgyblion gael profiad a gwella sgiliau wrth ddefnyddio cronfeydd data, modelau/efelychiadau, cyfleu gwybodaeth a rhannu/cyfnewid gwybodaeth yn ddiogel.
Bydd portffolio o’u gwaith yn cael ei goladu a bydd yn dangos sut gall disgyblion:

  • ddefnyddio systemau TGCh
  • canfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth, gan ddefnyddio TGCh
  • datblygu a chyflwyno gwybodaeth, gan ddefnyddio TGCh
CA4

CA4 TGCh

ds3302

Yn CA4, cynigiwn gwrs TGAU mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu. Rhaid i’r disgyblion nodi a datrys problemau go iawn trwy ddylunio  systemau gwybodaeth a chyfathrebu mewn ystod eang o gyd-destunau’n ymwneud â’u buddiannau personol. Mae Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu’n datblygu sgiliau rhyngddisgyblaethol yr ymgeiswyr a’u gallu ar gyfer meddwl dychmygol, arloesol, creadigedd ac annibyniaeth.

Nid oes haenau i’r asesiad ar gyfer TGAU mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu h.y. mae pob uned yn darparu ar gyfer yr ystod gallu lawn ac yn galluogi mynediad i raddau A*-G

Mae’r cwrs fel a ganlyn:

Uned 1: Deall TGCh

Dyfarniad Sengl 20%;
Cwrs Byr 40%

Asesiad Allanol: 1½ awr

Bydd y papur arholiad hwn yn asesu gofynion Rhaglen Astudio Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu ac elfennau gweithredol TGCh mewn cyd-destun cartref ac ysgol.

Uned 2: Datrys Problemau gyda TGCh

Dyfarniad Sengl 30%;
Cwrs Byr 60%

Asesiad dan Reolaeth: 22½ awr

Mae’r asesiad dan reolaeth yn cynnwys portffolio o waith sy’n dangos cyrhaeddiad yr ymgeiswyr wrth gael a dehongli gwahanol fathau o wybodaeth; defnyddio, datblygu a chyfleu gwybodaeth i fodloni pwrpas eu hastudiaethau a chyflwyno canlyniadau eu gwaith. Bydd yr aseiniad hwn yn asesu’r agweddau ymarferol ar elfennau gweithredol TGCh.

Uned 3: TGCh mewn Sefydliadau

Dyfarniad Sengl 20%

Asesiad Allanol: 1½ awr

Bydd y papur arholiad hwn yn asesu cynnwys ‘pecyn’ TGCh mewn cyd-destun busnes a diwydiant.

Uned 4: Datblygu Atebion TGCh Amlgyfrwng

Dyfarniad Sengl 30%

Asesiad dan Reolaeth: 22½ awr

Bydd yr asesiad dan reolaeth hwn yn rhoi cyfle i’r ymgeiswyr ddatblygu darn o waith gan ddefnyddio meddalwedd amlgyfrwng yn dilyn cyfarwyddyd tasg unigol a gyhoeddwyd gan CBAC.
Gwyddor Gyfrifiadurol

Gwyddor Gyfrifiadurol

Cynigia’r cwrs hwn gyfle i archwilio sut mae cyfrifiaduron yn gweithio a chyfathrebu mewn amrywiaeth o gyd-destunau. Ceir digonedd o gyfleoedd iddynt ddefnyddio a chadarnhau eu gwybodaeth am raglenni cyfrifiadurol trwy gynnal tasgau ymarferol a fydd yn datblygu eu gallu ar gyfer meddwl dychmygus, arloesol, creadigedd ac annibyniaeth. Byddant yn datblygu sgiliau dylunio a gwerthuso a byddant yn profi ac yn datrys problemau pan fydd gwallau’n digwydd yn eu systemau eu hunain a systemau pobl eraill.

Nid oes haen i’r asesiad ar gyfer TGAU mewn Gwyddor Gyfrifiadurol, h.y. mae pob uned yn darparu ar gyfer yr ystod gallu lawn ac yn galluogi mynediad i raddau A*-G.

Mae’r cwrs fel a ganlyn:

 

 

 

Uned 1: Deall Gwyddor Gyfrifiadurol

45%

Asesiad Allanol: 1½ awr

Bydd yr arholiad hwn yn asesu dealltwriaeth o gynnwys theori’r fanyleb gyda chymysgedd o gwestiynau ateb byr, canolig a hwy.
Uned 2: Datrys Problemau gan Ddefnyddio Cyfrifiaduron

30%

Asesiad Allanol: 2 awr

Mae’r asesiad hwn yn cynnwys cyfres o dasgau sy’n cael eu gosod a’u marcio gan CBAC ac yn cael eu cwblhau ar y sgrin gan ymgeiswyr. Bydd y tasgau hyn yn asesu’r defnydd ymarferol o wybodaeth a dealltwriaeth.
Uned 3: Datblygu Atebion Cyfrifiadura

25%

Asesiad dan Reolaeth: 15 awr

Bydd yr asesiad dan reolaeth yn rhoi cyfle i’r ymgeiswyr ddatblygu darn o waith gan ddefnyddio meddalwedd rhaglenni yn dilyn cyfarwyddyd tasg o ddewis o ddau a gyhoeddwyd gan CBAC.
Safon Uwch

Safon Uwch

ds3321

Dilynwn gwrs CBAC TAG mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn y 6ed dosbarth

Mae’r cwrs fel a ganlyn:

TG1

30 %

2 awr 15 munud Papur Ysgrifenedig

Bydd angen i’r ymgeiswyr baratoi taenlen ar bwnc penodol, wedi’i ddiffinio gan CBAC, cyn y papur ysgrifenedig. Eir â chopïau caled o’r daenlen i’r arholiad a’u defnyddio i ateb cwestiynau yn Rhan B. Cyflwynir y daenlen hon gyda’r papur arholiad wedi’i gwblhau.
TG2

20%

Asesiad Mewnol

Mae’r ymgeiswyr yn ymgymryd â DTP a thasgau amlgyfrwng, gan gyflwyno’r canlyniad ar gyfer asesiad a safoni mewnol gan CBAC.
TG3

30%

2 awr 30 munud Papur Ysgrifenedig

Dyluniwyd y papur i asesu ehangder a dyfnder gwybodaeth y cynnwys manyleb TG3
TG4

20 %

Asesiad Mewnol

Mae’r ymgeiswyr yn dadansoddi, yn dylunio, yn gweithredu, yn profi ac yn gwerthuso ateb i broblem o’u dewis sy’n gofyn am ddefnyddio cronfa ddata berthynol.

Ymdrinnir â TG1 a TG2 ym mlwyddyn 12 a TG3 a TG4 ym mlwyddyn 13.

Mae’r fanyleb hon yn annog ymgeiswyr i fynd yn ddefnyddwyr craff o TGCh, gan ddatblygu ystod eang o sgiliau TGCh a gwybodaeth am a dealltwriaeth o TGCh.

Dylai hyn ffurfio sail ar gyfer dilyniant i ddysgu pellach, gan gynnwys dilyniant o UG  i A2, ac/neu gyflogaeth.

Allgyrsiol

Extra-curricular

Cynghrair Lego Cyntaf

Cymerom her ‘Dosbarth y Byd’. Roedd tair rhan i’r her, sef Gêm y Robot, y Prosiect a Gwerthoedd Craidd y Gynghrair.

Yn ystod amser cinio ac ar ôl ysgol, gweithiodd ein tîm o 5 ar ddatblygu robot a fyddai’n casglu cynifer o bwyntiau â phosibl dros gyfres o rwystrau. Yn ystod y gystadleuaeth, datblygodd ein tîm raglen o’r robot a daethant yn drydydd yn y pen draw.

Gweithiodd aelodau’r grŵp ar elfen y prosiect hefyd, lle bu rhai iddynt ganfod ffordd o addysgu sgil newydd neu wybodaeth i bobl eraill. Ymchwilion nhw i wahanol ffyrdd y mae pobl yn hoffi dysgu ac yna penderfynwyd ar beth oedd y dull gorau yn eu barn nhw. Penderfynon nhw ar ap y byddai pobl yn gallu mynd ato ar nifer fawr o ddyfeisiau a fyddai’n helpu wrth adolygu mathemateg, Saesneg a gwyddoniaeth. Dylunion nhw eu hap a chyflwyno’u gwaith i’r beirniaid. Enillodd eu syniad y safle cyntaf iddynt ar gyfer y prosiect. Mae aelodau’r grŵp yn awyddus i wneud eu hap ac yn mynd i ddatblygu eu sgiliau eu hunain yn y feddalwedd angenrheidiol a cheisio’i chreu.

Cwpan Robo-Sports

Yn ddiweddar, derbyniodd grŵp o ddisgyblion blwyddyn 9 yr her o ddylunio a chreu robot i ddisodli bod dynol mewn camp o ddewis y tîm.

Cynhaliwyd Cystadleuaeth Genedlaethol Cymru gan Technocamps a galluogodd disgyblion cyfrannog i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gwaith tîm, yn ogystal â’u gwybodaeth am wyddor gyfrifiadurol, mewn ffordd llawn hwyl a dyfeisgar.

O gael pecyn LEGO NXT, a fenthycwyd gan Technocamps, trodd y tîm at eu tasg.

Penderfynodd y tîm greu gôl-geidwad pêl-droed

Wedi’u harfogi â’u robot a’u propiau, dechreuodd ein disgyblion yn gynnar am fod rhaid iddynt gyrraedd Prifysgol Morgannwg erbyn 9.30am. Cafodd y grŵp ei asesu ar eu robot, fideo (sy’n dangos y grwpiau’n symud ymlaen ar hyd y dasg), poster, gwaith tîm a her byw ar y diwrnod

Roedd y tîm yn llwyddiannus ac yn enillwyr cyffredinol. Enillon nhw becyn Lego Mindstorm i’r ysgol a fydd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer clybiau amser cinio yn y tymor newydd ac ar gyfer cystadlaethau’r dyfodol.

Technocamps

Cawsom wahoddiad i fynychu ffair prosiectau israddedig ym Mhrifysgol Abertawe. Cynigiwyd y digwyddiad i ddisgyblion sy’n astudio TGAU mewn Gwyddor Gyfrifiadurol neu a oedd wedi’i ddewis fel un o’u dewisiadau’r flwyddyn nesaf. Siaradodd sawl myfyriwr israddedig â’r grŵp am eu hamser ar y cwrs, eu prosiectau a’u bywyd fel myfyriwr. Gofynnwyd i ni ymweld â phob stondin prosiectau a phleidleisio am ein hoff dri. Dangosodd prosiectau ac arddangosiadau ddefnyddiau byd go iawn Gwyddor Gyfrifiadurol i’n disgyblion, amrywion nhw o seibrdrosedd a’i ataliadau i realiti rhithwir. Cynigiodd fewnwelediad amhrisiadwy i’r adran Gwyddor Gyfrifiadurol a’r gyrfaoedd sydd ar gael  a fydd, gobeithio, yn codi uchelgais y disgyblion i astudio yn y brifysgol.

TeenTech Cymru

During May a group of year 8 pupils had the opportunity to attend an exhibition to ‘inspire tomorrow’s innovators’ at the Liberty Stadium, Swansea.  It gave pupils the opportunity to try some experiments, handle leading edge technology and spend some time with the Engineers, Technologists and Scientists influencing our 21st century lives.

In the” Challenge Zone “session  the group the group was divided into three and competed against each other to build the highest structure that would hold a chocolate egg at the top.  Easy? Not when you were building your structures from spaghetti and jelly babies.  The girls won this.  The providers of this talked us through their work and showed some of the buildings their company have been responsible for: Millenium Stadium, Dubai Metro, Palm Trump International Hotel and many more.

We then visited the BBC Cymru Wales exhibition, where we were shown how they produce their websites.  Pupils were given hands-on experience of adding text and graphics to a website template using HTML.

At the” Insight Zone”, pupils had the opportunity to visit several exhibitions for 15min presentations.  We saw the the Photonics Academy from Bangor University who showed us how useful light can be in inventing lifesaving technology.  Cassidian gave us the opportunity to see the ‘Lightning strike’ exhibit that shows and explains how planes are able to continue flying despite being struck by lightning.  We met the NAO robot that can move and communicate like a human, it had also been programmed to dance.  The Airbus exhibition allowed pupils to see the fuel test system demonstration that shows how fuel moves between the wings during flight.  There were several other exhibits such as Technocamps, JVC,IBM, Tata steel to name but a few.

In the final session the group met leading app designers who talked about their work and explained what goes into a successful app.  Armed with this information our pupils had to design an app.  As a team they had to decide on an idea, list the features of the app, create a logo and nominate a person to give a thirty second description of the app.

There were several chances to win prizes during the day, one was an ‘Ideas wall’ which asked pupils to give their ideas for improving life in 2050.  This was won by our very own Harry Williams, who received an ipod as his prize.  Harry’s idea was that windows stored light energy like solar panels.

The pupils found the event informative and they enjoyed the hands-on experience.  They gave an assembly on their return to the lower school and they recommended the event to future years.

The Big Bang Cymru

A group of year 10 pupils recently accepted the challenge of designing and making a robot that would perform a specific task to help the environment in the future.
The Welsh National Competition was run by Technocamps and it enabled interested pupils to develop their problem solving, communication and team work skills, as well as their knowledge of computer science, in a fun and inventive way.

Equipped with a LEGO NXT kit, loaned from Technocamps, the team set about their task.

The team robot was designed to autonomously plant a section of wasteland with young saplings.  When these trees grow they would provide benefits to the local and global environment.

All set with their robot and props, it was an early start for our pupils, who had to get to the University of Glamorgan for 9 am.  The group was assessed on their robot, video (showing the groups progress throughout the task), poster, team work and on the day a live challenge.

Even though we were not successful, the group felt they learnt from the whole experience and found it enjoyable.