Pennaeth Saesneg

Miss Kate Morris

Athrawes Saesneg

Mrs Jo Price

Athrawes Saesneg

Mrs Emma Jones

Athrawes Saesneg

Miss Aisling McCarthy-Keane

Saesneg

ds3161

Ein Gweledigaeth:
Meithrin cariad at Saesneg ym mhob disgybl, gan gynnwys gwerthfawrogiad o lenyddiaeth a dealltwriaeth o fwynhad yr iaith Saesneg, sydd felly’n arwain at gyfoethogiad a chyflawniad.
Credwn fod Saesneg yn hollbwysig i gyfathrebu gyda phobl eraill yn yr ysgol a’r byd ehangach ac mae’n hanfodol i ddysgu ym mhob pwnc. Trwy astudio Saesneg, mae’r myfyrwyr yn datblygu sgiliau mewn siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu a bydd angen y rhain arnynt i gymryd rhan mewn cymdeithas a chyflogaeth. Mae’r myfyrwyr yn dysgu mynegi eu hunain yn glir, yn greadigol ac yn ddychmygus ac i gyfathrebu’n hyderus ac yn effeithiol gyda phobl eraill.

Mae Llenyddiaeth mewn Saesneg yn gyfoethog ac yn ddylanwadol. Mae’n adlewyrchu profiadau pobl o sawl gwlad a chyfnod ac yn cyfrannu at ein hymdeimlad o hunaniaeth ddiwylliannol. Mae myfyrwyr Emlyn yn dysgu bod yn ddarllenwyr brwdfrydig a beirniadol o straeon, barddoniaeth a drama yn ogystal â thestunau ffeithiol a thestunau’r cyfryngau, gan elwa ar fynediad i’r pleser a’r byd o wybodaeth a gynigir trwy ddarllen. Mae edrych ar batrymau, strwythurau, tarddiadau a chonfensiynau Saesneg ysgrifenedig o gymorth i ddisgyblion ddeall sut mae iaith yn gweithio. Gan ddefnyddio’r ddealltwriaeth hon, gall myfyrwyr ddewis ac addasu’r hyn a ddywedant ac ysgrifennu mewn gwahanol sefyllfaoedd, yn ogystal â gwerthfawrogi a dehongli’r dewisiadau a wneir gan awduron a siaradwyr eraill.

CA3

Yng Nghyfnod Allweddol 3, astudia’r disgyblion ystod o unedau yn Saesneg.

http://newhopeguildford.org/?page_id=9 Tymor 1 were to buy cytotec Tymor 2 kájov hledam muze Tymor 3
cenforce antibiotic purchase Blwyddyn 7 Astudiaeth o Nofel: ‘Holes’ Ffeithiol:

Masnach Deg

UFOs

Drama: ‘Reaching Out’
Blwyddyn 8 Astudiaeth o Nofel: ‘The Boy in the Striped Pyjamas’ Ffeithiol: The London Lootings Drama: Shakespeare
Blwyddyn 9 Astudiaeth o Nofel: ‘The Hunger Games’ neu ‘Face’ Ffeithiol: Astudiaethau o Gymdeithas Ffeithiol: Kindles yn erbyn Llyfrau

Ym mhob tymor, mae’r disgyblion yn cwblhau ystod o dasgau craidd sy’n cwmpasu’r tri amcan asesu ar gyfer Saesneg: darllen, ysgrifennu a llafaredd.

CA4

Yng Nghyfnod Allweddol 4, mae’r holl ddisgyblion yn barod am Saesneg Iaith ac mae rhai disgyblion yn cael eu cynnwys ar gyfer Saesneg Iaith.

Tymor 1 Tymor 2 Tymor 3
Blwyddyn 10 Barddoniaeth NEA

Shakespeare NEA

 

Ysgrifennu Naratif

Disgrifio ac Esbonio

 

Asesiad Llafaredd Unigol

‘Of Mice and Men’

 

Barddoniaeth Heb ei Weld

Blwyddyn 11 ‘Heroes’

 

Dadlau, Perswadio a Chyfarwyddyd

‘An Inspector Calls’

 

Asesiad Llafaredd Grŵp

 

Dadlau, Perswadio a Chyfarwyddyd

Paratoi ar gyfer Arholiad

Mae’r disgyblion yn dilyn manylebau Saesneg Iaith a Saesneg Llenyddiaeth CBAC ar gyfer Cymru a chaiff yr holl waith ei farcio yn unol â chynlluniau marcio TGAU.

Safon UG ac Uwch

Mae Saesneg yn bwnc poblogaidd iawn yn Safon Uwch, ac mae gennym ddosbarthiadau o faint da. Mae’r holl brifysgolion yn ystyried Saesneg yn ffafriol fel pwnc Safon Uwch ac mae rhai o’n cyn-ddisgyblion wedi mynd ymlaen i astudio’r Saesneg yn Rhydgrawnt.

Tymor 1 Tymor 2 Tymor 3
Blwyddyn 12 Testunau gosod: ‘In Cold Blood’ gan Capote

Ysgrifennu Creadigol

Testunau gosod:

‘Streetcar Named Desire’ gan Williams

Cymharu barddoniaeth a thestunau heb eu gweld
Blwyddyn 13 Gwaith cwrs: Llenyddiaeth Gothig

(Carter, Poe a Wilde)

Testunau gosod:

 ‘The Tempest’ gan Shakespeare a ‘Doctor Faustus’ gan Marlowe

Testunau gosod:

‘The Wife of Bath’ gan Chaucer

Dilyna’r disgyblion fanyleb Iaith a Llenyddiaeth Safon Uwch CBAC ar gyfer Cymru a chaiff yr holl waith ei farcio yn unol â’r cynlluniau marcio Safon Uwch.

Gweithgareddau Allgyrsiol

Rydym yn falch i hyrwyddo amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol yn yr Adran Saesneg.

Cysylltiadau â’r Llyfrgell
Rydym wrth ein bodd o fod wedi sefydlu cysylltiadau cryf a chadarn gyda Llyfrgell Castellnewydd Emlyn diolch i’n llyfrgellydd brwdfrydig ac ymroddedig, Mrs Jo Jones. Roedd ein prosiect diweddar gyda llyfrgell CNE yn cynnwys o leiaf tri deg o ddisgyblion blwyddyn saith yn cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf Genedlaethol lle mae’r plant yn addo darllen nifer benodol o lyfrau dros wyliau’r haf.

Llwyddiant Cystadlu
Mae disgyblion Emlyn yn greadigol, yn llawn dychymyg ac yn ysbrydoliaeth. Yn 2015, rhoddodd ein disgyblion gynnig ar gystadleuaeth ysgrifennu barddoniaeth o’r enw Conflict. Roeddem wrth ein boddau pan gafodd waith ein disgyblion ei gyhoeddi mewn llyfr o gerddi.
Yn dilyn eu llwyddiant, mae’r disgyblion newydd gyflwyno cynigion i Gystadleuaeth Ysgrifennu Grim Tales gyda’r nod o ysgrifennu stori dylwyth teg gyda thro yn y cwt. Yr her? Roedd rhaid iddynt ei hysgrifennu mewn llai na chant o eiriau!
Cliciwch fan hyn i weld eu cynigion.

Tripiau Theatr
Fel rhan o’n gweledigaeth cyfoethogi Llenyddiaeth, mae’r adran Saesneg yn cofleidio unrhyw gyfle i fynd i’r theatr. O blith yr ymweliadau theatr diweddar, mae tripiau lleol i Aberteifi i weld amrywiaeth eang o gynyrchiadau o ‘A Midsummer Night’s Dream’ gan Shakespeare i ‘An Inspector Calls’ gan Priestley a theithiau ymhellach i ffwrdd i Gaerdydd a Llundain i weld clasuron modern fel ‘Matilda’ gan Dahl. Mae disgyblion Emlyn yn ymddwyn yn rhagorol ar y tripiau hyn bob tro ac yn ein gwneud ni’n falch eu bod nhw’n cynrychioli’r ysgol.