Mathemateg yn Emlyn

ds3295Ar hyn o bryd, mae’r adran Fathemateg yn cynnwys 4 athro mathemateg amser llawn a gefnogir gan 2 aelod o staff ychwanegol sy’n arbenigo mewn TGCh a Mathemateg a 2 Athro Mathemateg Hwb Arbenigol rhan-amser. Mae 3 ystafell fathemateg nodedig gyda phedwaredd ystafell yn cael ei rhannu gyda’r adran wyddoniaeth.

can you buy Pregabalin in canada Nodau

Ein nod yn Ysgol Gyfun Emlyn yw datblygu diddordeb y myfyrwyr, eu rhesymeg, eu gallu i feddwl yn glir, eu mwynhad o Fathemateg fel pwnc yn ei hun a’u paratoi gyda digon o sgiliau a gwybodaeth i ddatrys problemau, ac wrth wneud hynny’n eu paratoi a’u galluogi i ymdopi â Mathemateg byddant yn dod ar ei thraws yn eu bywyd i’r dyfodol.

 

http://offsecnewbie.com/2020/12/28/proving-grounds-clamav/ Sut mae Mathemateg yn cael ei chyflwyno yn Emlyn?

Addysgir mathemateg i ddisgyblion mewn setiau ar hyd yr ysgol, sy’n briodol i’w cyrhaeddiad blaenorol, eu gallu, eu profiad o fathemateg a’u
cynnydd. Mae eu lleoliad mewn set addysgu’n cynnwys ystod eang o ddata sydd ar gael, gan gynnwys asesiad cychwynnol er mwyn nodi unrhyw gryfderau a gwendidau wrth gyrraedd Emlyn, gwybodaeth a drosglwyddwyd o ysgol flaenorol disgybl a monitro parhaus ac felly’n ein galluogi ni i gefnogi a herio disgyblion mewn ffordd sy’n gwneud y mwyaf o’u cynnydd. Byddai’r disgyblion hynny y mae angen iddynt ddatblygu ymhellach eu sgiliau adio, tynnu a lluosi rhifau cyfan neu a fyddai’n elwa ar gyfleoedd am gymorth pellach yn cael cyfleoedd am sesiynau hybu pellach gydag athrawon arbenigol

Rhaglenni Astudio

Rhannwyd cwricwlwm mathemateg CA3 yn gyfres o unedau neu fodiwlau ac mae’n cwmpasu’r cysyniadau angenrheidiol o ran rhif, ffurf, lleoliad a symudiad, mesur ac arian, trafod data. Cyflwynir y rhain yn ddigon manwl i alluogi ar gyfer paratoi ar gyfer profion Rhifedd Cenedlaethol yn hanner cyntaf tymor yr haf. Darperir trosolwg o’r pynciau, fodd bynnag caiff crynodeb tymhorol o’r pynciau a gyflwynir eu cynnwys yn y llyfrynnau Gwybodaeth i Rieni, ond mae’n bwysig nodi oherwydd natur hierarchaidd Mathemateg, mae hyd a lled y cynnwys yn dibynnu ar allu’r grŵp.

ds3296Yn CA4, mae’r cyrsiau Mathemateg yn dilyn cyrsiau Mathemateg CBAC: Dulliau mewn Mathemateg a Chymwysiadau Mathemateg, y bydd y ddau ohonynt yn cael eu disodli gan TGAU mewn Mathemateg a TGAU Mathemateg: Rhifedd o’r Haf 2017 ymlaen. Yn ogystal, cynigia’r ysgol y cwrs Mathemateg Ychwanegol Lefel 2 i ddisgyblion Mwy Galluog a Thalentog. Yn CA4, mae’r ysgol yn darparu dosbarthiadau hwb ar ôl ysgol ac yn ystod y gwyliau i’w cynorthwyo i baratoi at yr arholiadau.

Yn CA4, cynigia’r ysgol UG a Safon Uwch CBAC mewn Mathemateg a Mathemateg Bellach gyda chyfleoedd i astudio unedau C1, C2, C3, C4, M1, S1, M2, M£, S2, S3, FP1 ac FP2.

Gweithia’r adran fathemateg ar hyd yr ysgol gyda rhaglenni allgymorth o brifysgol Aberystwyth (yn CA3 a CA4) a Phrifysgol Abertawe (CA4 a CA5) er mwyn darparu gweithgareddau cyfoethogi a diwrnodau astudio. Yn ogystal, mae’r disgyblion hyn wedi ennill cryn lwyddiant gyda heriau a gweithgareddau wedi’u trefnu gan Brifysgol Aberystwyth ac Ymddiriedolaeth Fathemateg y DU.

Kairāna Dull Asesu

Asesir disgyblion ar hyd y flwyddyn ysgol gyda lefel derfynol yn cael ei dyfarnu ar ddiwedd Blwyddyn 9 ac asesiadau allanol yn ystod Blwyddyn 11, 12 a 13.