Blwyddyn 7

Blwyddyn 7

Website for Emlyn

B7-1B7-2Bydd y disgyblion yn dechrau’r flwyddyn trwy astudio sgiliau hanesyddol y byddant yn eudefnyddio ar hyd eu hastudiaeth o’r pwnc. Mae hyn yn cynnwys rôl yr hanesydd, dadansoddi ffynonellau, gwerthuso, dehongli, cronoleg, gwybodaeth a dealltwriaeth, cyfathrebu a threfn. Wedyn, bydd hyn yn cyflwyno’r disgyblion i elfennau’r Oesoedd Canol, gan ganolbwyntio ar y Goncwest Normanaidd ym Mrwydr Hastings, cyn archwilio dylanwad y Normaniaid ar Gymru.

Bydd y tasgau asesu’n cael eu gosod i herio dealltwriaeth y disgyblion o bynciau ac yn rhoi cyfleoedd iddynt gynyddu eu lefel gyrhaeddiad cyffredinol.

Tasg 1: Dirgelwch Llofruddiaeth (gan ddefnyddio’u sgiliau hanes newydd eu caffael)

Tasg 2: Pam oedd Gwilym o Normandi’n credu y dylai fod yn frenin?

Tasg 3: Esboniad o Frwydr Hastings.

Tasg 4: Pam oedd goresgyniad y Normaniaid yn drobwynt?

Tasg 5: Gwerthu Castell Canoloesol.

Tasg 6: Cyflwyniad ar wrthsafiad y Cymry i awdurdod Lloegr.

Blwyddyn 8

Blwyddyn 8

B8-1B8-2Ym mlwyddyn 8, bydd y disgyblion yn astudio rheolaeth y Tuduriaid a’r Stiwartiaid. Byddant yn ystyried y newidiadau gwleidyddol, economaidd, diwylliannol, cymdeithasol a chrefyddol a ddigwyddodd, gan ddechrau gyda theyrnasiad Harri VII. Bydd y disgyblion yn astudio digwyddiadau allweddol yn ystod y cyfnodau hyn yn ogystal â’r unigolion a’u ffurfiodd.

Bydd mwy o bwyslais yn cael ei roi ar allu’r disgybl i weithio’n annibynnol. Bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i ffynonellau ymchwilio a dadansoddi er mwyn datblygu eu sgiliau fel hanesydd.

Cynhelir yr asesiad trwy dasgau gwaith cartref cyson a thasg ysgrifenedig graidd bob hanner tymor.

Bydd y rhain yn cynnwys:

Tasg 1: Ydy Harri Tudur yn haeddu’r teitl “Pencampwr Cymru”?

Tasg 2: Ydy portreadau’n ddefnyddiol fel ffynonellau hanesyddol?

Tasg 3: Llunio barn ynghylch ydy’r ffynonellau’n cefnogi’r ddadl fod Shakespeare yn ffug.

Tasg 4: Cyflwyniad grŵp ar a allech gael cyfiawnder mewn Cymru a Lloegr Duduraidd.

Tasg 5: Pam gafodd Siarl ei ddienyddio?

Tasg 6: Trafodaeth ar Dân Mawr Llundain.

Blwyddyn 9

Blwyddyn 9

B9-2B9-1Ym Mlwyddyn 9, bydd y disgyblion yn cwblhau astudiaeth o’r Chwyldroadau Diwydiannol ac Amaethyddol, gan ystyried achosion ac effaith datblygiadau technolegol.

Yn ystod ail hanner y flwyddyn, bydd y disgyblion hefyd yn astudio’r Rhyfel Byd Cyntaf yn fanwl gan ystyried ei achosion a’i effaith ar filwyr a’r ffrynt cartref.

Bydd yr asesiadau’n cynnwys un cyflwyniad a nifer o dasgau ysgrifennu estynedig.

Tasg 1: Sut newidiodd Cymru yn ystod y Chwyldro Diwydiannol?

Tasg 2: Sut oedd bywyd yng Nghymru yn ystod y Chwyldro Diwydiannol?

Tasg 3: Protestiadau arwyddocaol yng Nghymru.

Tasg 4: Achosion y Rhyfel Byd Cyntaf.

Tasg 5: Bywyd yn y ffosydd.

Tasg 6: Rôl newidiol merched.

TGAU

TGAU

GCSE-2GCSE-1Bydd disgyblion sy’n dewis Hanes ym Mlwyddyn 10 yn dechrau gydag Uned 1 – Trawsnewidiad yr Almaen 1919-1947. Bydd papurau ar gyfer Uned 1 yn canolbwyntio’n bennaf ar werthuso ffynonellau hanesyddol a dehongliadau o ddigwyddiadau allweddol. Wedyn, byddant yn cwblhau Uned 2 – Trawsnewidiad Rwsia 1905-1924, bydd yr uned hon yn gwneud i’r dysgwyr ganolbwyntio ar eu dealltwriaeth o ddigwyddiadau a’r rôl y chwaraeodd unigolion allweddol yn ystod yr adeg hon.

Mae Uned 3 (Asesiad dan Reolaeth) yn cyfansoddi 25% o’r cyfanswm marciau a fydd yn cael ei chynnal ar ddechrau Blwyddyn 11, bydd disgyblion yn cwblhau dau ddarn o waith ar yr effaith y cafodd yr Ail Ryfel Byd ar y Ffrynt Cartref. Mae Uned 4 yn astudiaeth amlinellol o America 1929-2000. Bydd hyn yn galluogi’r disgyblion i weld faint o newid aeth America drwyddo yn ystod yr 20fed ganrif sy’n canolbwyntio ar gymdeithas, hil a pholisi tramor.

Bydd pob arholiad allanol yn cael eu sefyll yn ystod yr haf ym Mlwyddyn 11. Bydd tri phapur arholiad i gyd, pob un yn cyfansoddi 25% o’r cyfanswm marciau.

GCSE-3

Safon Uwch ac UG

Safon Uwch ac UG

A-1A-2Bydd myfyrwyr sy’n dewis dilyn Hanes ym mlwyddyn 12 a 13 yn gallu ennill y safon UG mewn un flwyddyn a’r Safon Uwch lawn mewn dwy flynedd. Mae’r cyrsiau a ddewiswyd ym mlwyddyn 12 a 13 yn ymgorffori arbenigeddau’r staff addysgu.

Disgwylir i fyfyrwyr ddarllen ar raddfa eang, paratoi ar gyfer trafodaethau dosbarth a chwblhau tasgau a neilltuwyd yn gyson. Bydd cyfleoedd i fyfyrwyr ddefnyddio ystod amrywiol o adnoddau, gan gynnwys y rhyngrwyd, ymweliadau llyfrgell, clipiau fideo, areithiau a dewis eang o ffynonellau hanesyddol i gefnogi’u hastudiaethau a’u dysgu.

Safon UG: Byddwch yn astudio dwy uned ym mlwyddyn 12:

HI1 – Cyfnod Astudio. Llywodraeth, Gwrthryfel a Chymdeithas yng Nghymru a Lloegr 1485-1603.

HI2 – Astudiaeth Fanwl, Argyfwng y Weriniaeth  Americanaidd, Gwahaniaethau Ardal a’r Ffordd i Ryfel Cartref 1840-1861.

Safon Uwch. Byddwch yn astudio tair uned arall ym mlwyddyn 13.

HI3 – Astudiaeth Eang. Newid Arweinyddiaeth a Chymdeithas yn yr Almaen 1871-1989.

HI4 – Astudiaeth Fanwl. Argyfwng y Weriniaeth Americanaidd, y Rhyfel Cartref a’r Ailadeiladu 1861-1877.

Hi5 – Asesiad heb arholiad.

abraham lincoln