Pennaeth yr Adran / Athrawes Tecstilau a Bwyd

Miss Kate Bowen

Athro ddeunyddiau gwrthiannol

Mr C Gale

Athrawes Bwyd

Mrs H Davies

Athro Tecstilau

Miss G Essex

ds3071

Pwnc seiliedig ar sgiliau yw Dylunio a Thechnoleg sy’n dilyn y broses ddylunio  a ddefnyddir mewn diwydiant. Bydd eich plentyn yn astudio Bwyd, Tecstilau, Defnyddiau gwrthiannol a Systemau a Rheolaeth mewn Dylunio a Thechnoleg.

Mae a wnelo Dylunio a Thechnoleg â darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu gallu, gan gyfuno’u sgiliau dylunio a gwneud gyda gwybodaeth a dealltwriaeth er mwyn creu cynhyrchion o safon.

Mewn Dylunio a Thechnoleg, bydd y myfyrwyr yn defnyddio ystod o sgiliau cyfathrebu, gan gynnwys sgiliau geiriol, graffigol a modelu, i helpu eu meddwl a’u gallu i gymryd camau yn y broses o ddylunio.

Cyfnod Allweddol 3

Cyfnod Allweddol 3

Ym mlwyddyn 7, 8 a 9, bydd myfyrwyr yn cael eu dysgu ar sail carwsél ac yn treulio rhwng 10 a 12 wythnos ym mhob maes ffocws.

Bydd pob asesiad prosiect Cyfnod Allweddol 3 yn seiliedig ar:

  • Ymchwilio
  • Dylunio
  • Cynllunio
  • Gwneud
  • Gwerthuso
  • Llythrennedd
  • Rhifedd
  • Gwaith cartref
  • Ymdrech gyffredinol.

 

http://macayanez.com/obras/collages/5-2013-st-etienne-pez-custom/ Dylunio a Thechnoleg: Bwyd – Mae’r maes ffocws hwn yn rhoi cyfle i’r disgyblion adeiladu sail wybodaeth allweddol o sgiliau coginio syml i fwy heriol yn ogystal â chael y cyfle i ddylunio a choginio’u ryseitiau eu hunain.

order ivermectin online Dylunio a Thechnoleg: Tecstilau – Mae’r maes ffocws hwn yn galluogi myfyrwyr i gael profiad o weithio gyda defnyddiau a chydrannau seiliedig ar ffabrigau i ffurfio cynhyrchion o ansawdd cwbl weithredol. Mae’r disgyblion yn dadansoddi cynhyrchion sydd eisoes yn bodoli ac yn ennill mewnwelediad i nodweddion amrywiol gwahanol gynhyrchion i ddylanwadu ar eu gwaith dylunio eu hunain, gan gynnwys peiriannau gwnïo proffesiynol a thechnegau llaw traddodiadol.

venomous Dylunio a Thechnoleg: Technoleg gwrthiannol – Nod y maes hwn yw addysgu’r myfyrwyr i’w galluogi i greu a datblygu gwaith dylunio gweithredol trwy feddwl am ddisgwyliadau ac anghenion pobl. Mae’r disgyblion yn adeiladu eu sgiliau adeiladu trwy ddefnyddio coed, bordiau, plastigion a metelau fel defnyddiau sylfaen i wneud yn ofalus cynhyrchion o ansawdd y gellir eu defnyddio.

Cyfnod Allweddol 4

Cyfnod Allweddol 4

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau ymhellach trwy ddewis parhau i astudio naill ai tecstilau, defnyddiau gwrthiannol neu fwyd a maeth ar lefel TGAU.

Ym mlwyddyn 10, bydd disgyblion yn ymgymryd ag ystod o brosiectau i baratoi ar gyfer y Dasg Asesu dan Reolaeth a osodir yn allanol y mae’r myfyrwyr yn dechrau ym mis Medi blwyddyn 11 a’r arholiad sy’n cael ei sefyll ar ddiwedd blwyddyn 11.

Cyfnod Allweddol 5

Cyfnod Allweddol 5

Gall myfyrwyr ddewis parhau â’u hastudiaeth o Ddylunio a Thechnoleg (Dylunio Cynnyrch) yn Safon UG ac Uwch.

Mae disgyblion Safon UG yn cwblhau tasg dylunio a gwneud a osodir yn fewnol ac mae’n cynrychioli 60% (30% o radd A2) o’u gradd UG derfynol. Mae’r 40% arall (20% o radd A2) yn cynnwys arholiad a osodir ar ddiwedd blwyddyn 12.

Mae disgyblion lefel A2 yn cwblhau tasg dylunio a gwneud a osodwyd yn allanol sy’n cynrychioli 30% o’u gradd A2 derfynol gyda’r 20% sy’n weddill yn dod o arholiad sy’n cael ei sefyll ar ddiwedd blwyddyn 13. (mae 50% o’r radd derfynol yn dod o’r radd UG)

Lesnoy Gwefannau Defnyddiol