Ceisia’r Adran Ddrama yn Ysgol Gyfun Emlyn feithrin sgiliau creadigedd, twf personol, hunanhyder, cyfathrebu a dadansoddol y disgyblion trwy gaffael gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth ac ymarfer y dychymyg. Mae a wnelo drama â dysgu dewrder, hunanddisgyblaeth a gwaith tîm. Pa bynnag gyrfa fydd y disgyblion yn ei dewis, mae a wnelo Drama â chaffael yr hunanhyder a’r arfau i ymgysylltu’n gynhyrchiol â phobl eraill. Ein nod yw sicrhau bod gan ddisgyblion yr hyder yn yr hyn sydd ganddynt i’w gynnig i’r byd a’r sgiliau i’w wneud ochr yn ochr â phobl eraill.

Mae TGAU a Safon Uwch mewn Drama yn Ysgol Gyfun Emlyn yn gwrs cyffrous, llawn ysbrydoliaeth ac ymarferol.

IMG_1110-6

Nodau a Chanlyniadau Dysgu:

  • Cymryd rhan yn weithgar ym mhroses astudiaeth ddramatig er mwyn datblygu’n ddysgwyr effeithiol ac annibynnol ac fel meddylwyr beirniadol ac adfyfyriol gyda meddyliau ymholgar.
  • Gweithio’n ddychmygus ac yn greadigol mewn cyd-destunau cydweithredol, gan greu, datblygu a chyfleu syniadau.
  • Adlewyrchu ar eu gwaith a gwerthuso’u gwaith eu hunain a gwaith pobl eraill.
  • Datblygu a dangos gallu mewn ystod o sgiliau ymarferol, creadigol a pherfformiad.
  • Datblygu sail i’w rôl i’r dyfodol fel dinasyddion gweithgar mewn cyflogaeth a chymdeithas yn gyffredinol yn ogystal ag ar gyfer yr astudiaeth bellach bosibl o ddrama.
  • Ystyried ac archwilio effaith dylanwadau cymdeithasol, hanesyddol a diwylliannol ar destunau a gweithgareddau drama.

IMG_0123-5

TGAU

Mae’r fanyleb unionlin yn cynnwys tair uned sy’n cynnwys: dyfeisio a gwerthuso darn cyfan o theatr; gan greu perfformiad o destun a gyhoeddwyd; ac arholiad ysgrifenedig terfynol sy’n profi eu sgiliau dadansoddol fel actor, cyfarwyddwr  a dylunydd.

SAFON UWCH – DRAMA AC ASTUDIAETHAU THEATR

Yn ystod y ddwy flynedd, astudiwn ddwy uned sy’n datblygu dealltwriaeth ymarferol a damcaniaethol o Ddrama ac Astudiaethau Theatr ar lefel uwch. Gweithia’r disgyblion mewn grwpiau bach i ddyfeisio theatr yn y ddwy flynedd, yn ogystal ag astudio a chreu darnau gan ddramodwyr cyhoeddedig. Astudiwn hefyd bedwar testun gosod ar draws y cyfnod o ddwy flynedd wrth baratoi ar gyfer yr arholiadau ysgrifenedig. Nid yn unig y mae’r astudiaeth hon yn delio â gwaith y dramodydd, ond hefyd gyd-destunau cymdeithasol a diwylliannol y gwaith.

ALLGYRSIOL

IMG_2621-8

Anogir y disgyblion i fynychu cynifer o gynyrchiadau theatr  â phosibl i gynyddu eu dealltwriaeth o ddrama a theatr yn ogystal â thanio’u dychymyg ar gyfer perfformiadau ymarferol. Disgwylir i ddisgyblion sy’n astudio TGAU a Safon Uwch mewn Drama fynychu rhai perfformiadau ar gyfer gofynion arholiadau ysgrifenedig.

Mae yna gynhyrchiad ysgol bob blwyddyn lle gall y disgyblion gael clyweliad a ffynnu ar lwyfan o flaen cynulleidfa frwd. Gweithia’r Adrannau Drama a Cherdd yn agos iawn i arddangos galluoedd perfformio gwych y disgyblion. Yn ddiweddar, llwyfannon ni How To Succeed In Business Without Really Trying (2014) a Bye Bye Birdie (2015).

Cynhelir clwb Drama sydd ar agor i’r holl ddisgyblion yn ystod amser cinio a chaiff ei redeg gan yr athro a’r disgyblion. Arbrofwn gydag amrywiaeth o dechnegau i fagu hyder a datblygu sgiliau a dealltwriaeth. Darparwn hefyd gyfleoedd i ddisgyblion ddysgu wrth y bobl hynny sydd wrthi’n gweithio yn niwydiant y theatr trwy weithdai theatr yn yr ysgol. Mae’r rhain wedi bod yn  hynod boblogaidd, nid yn unig i’r disgyblion yn Ysgol Gyfun Emlyn, ond hefyd i’r darparwyr a grëwyd argraff arnynt o ran ansawdd y gwaith a grëwyd.

where can i buy ivermectin Drama yw un o’r ychydig gyfleoedd sydd gan fyfyrwyr i weithio’n gydweithredol a datblygu eu sgiliau arweinyddiaeth a thrafod. Yn ogystal, rhaid bod gan fyfyrwyr yr hyder a’r sgiliau yn y byd cystadleuol sydd ohoni i gyflwyno’u hunain a’u syniadau i gynulleidfa ehangach. Gall drama helpu darparu’r hyder hwnnw a’r sgiliau hynny.