ds3267

Mae newidiadau mawr a chyffroes wedi digwydd yn yr ysgol yn ddiweddar o safbwynt y Gymraeg. Bellach enw yr adran yw Adran Y Gymraeg a Dwyieithrwydd er mwyn adlewyrchu y pwysigrwydd rydyn ni yn ei roi i ddysgwyr yr iaith yn ogystal â siaradwyr y Gymraeg.

I adeiladu ar hyn mae gan yr ysgol nawr ganolfan iaith arbennig i hwyrddyfodiaid fedru ymgymeryd â gwersi dwys er mwyn sicrhau fod eu Cymraeg yn ddigonnol i ymuno â’r prif ffwrd a phrofi llwyddiant arholiadaol yn y pwnc. Enw’r ganolfan yw Canolfan Clonc a chynhelir ‘Clwb Clonc’ yn ystod rhai amseroedd cinio hefyd drwy gydweithrediad caredig Menter Iaith Sir Gâr, a’r Urdd

Mewn ymdrech i adlewyrchu ieithwedd yr ardal mae dau ddosbarth cofrestru Cymraeg ym mlwyddyn 7 sydd yn cael y cyfle i dderbyn addysg mewn rhai pynciau eraill trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghyfnod Allweddol 3, megis Hanes, Addysg Grefyddol, Addysg Gorfforol, Celf, Dylunio a Thechnoleg, Cerddoriaeth a Ffrangeg. Mae hyn yn dilyn ymlaen o addysg gynradd y disgyblion ac yn cryfhau eu Cymraeg mewn paratoad gogyfer a’u arholiadau. Mae hefyd yn cryfhau eu dwyieithrwydd a’u gallu i ddysgu ieithoedd eraill, sgil sy’n holl bwysig yn y byd heddiw.

Yn allgyrsiol, mae’r adran yn parhau i ledaenu y neges Gymraeg a Chymreig ds3275drwy gynnal Eisteddfod Gadeiriol yn flynyddol, drefnu teithiau i Langrannog yn ôl y gofyn, a chynnal digwyddiadau arbennig yn ystod y flwyddyn gyda chydweithrediad caredig Menter iaith Sir Gar, a’r Urdd. Yn y gorffennol cafodd y disgyblion y cyfle i weithio ar brosiectau abennig mewn cydweithrediad â’r Amgueddfa Felin Wlân yn Nhrefach Felindre. Hefyd bu’r ysgol yn rhan o daith C2 Radio Cymru a chynhyrchwyd rhaglen raidio a ddarlledwyd, gan gynnwys cân wreiddiol Gymraeg gan fand o ddisgyblion yr ysgol. Bydd Magi Dodd a’i chriw o Radio Cymru yn ôl yn yr ysgol ddiwedd mis Rhagfyr i gynnal gweithdy arall . Yn wir gofynnodd yn unswydd am gael dod i’r ysgol hon ar ôl cydweithio a’n disgyblion yn y gorffennol! Rydyn ni’n dathlu Diwrnod Santes Dwynwen yn flynyddol gyda gweithgareddau megis gweithdai Beatboxing gyda Mr Fformiwla neu weithdai dawns arbennig.

Eleni mae’r staff gyda ni i fedru cystadlu yn Eisteddfod yn Urdd ac edrychwn ymlaen i cymeryd ein lle yng Ngwyl Ieuenctid fwyaf Ewrop.

O ran gwersi Cymraeg yr ysgol, dysgir Cymraeg Iaith i ddisgyblion sy’n rhugl eu Cymraeg boed yn siarad Cymraeg gartref neu beidio. Mae hyn yn unol a chyfarwyddiadau CBAC. Mae’r disgyblion hyn hefyd yn dysgu am lenyddiaeth Cymraeg megis cerddi, storiau a nofelau. Mae’r gwersi Ail iaith wedi eu darparu i ddysgwyr yr Iaith nad ydynt eto’n rhugl. Iaith yw byrdwn y gwersi hyn er mwyn galluogi y disgyblion i fod yn rhugl eu Cymraeg yn barod i gymeryd eu lle a chwarae eu rôl yn y gymdeithas ddwyieithog yr ydym yn rhan ohoni.