Pennaeth Cerddoriaeth

Mr John-Paul Davies

yn arbenigo mewn Jazz a Chyfansoddi. Cyflwyna gerddoriaeth o Flwyddyn 7-13.

Athro Cerdd CA3

Mr Emyr Evans

Organydd/pianydd ac aelod côr. Mae’n cyflwyno Cerdd trwy gyfrwng y Gymraeg, Blynyddoeddd 7 ac 8.

Technoleg Cerddoriaeth

Miss Branwen Munn

Cynhyrchydd, canu sawl offeryn. Mae’n cyflwyno Technoleg Cerdd yn Safon Uwch ac yn cynorthwyo TGAU mewn Cerddoriaeth.

Cerdd

Cerdd

ds3354

Rydym yn ffodus iawn o gael dysgwyr hynod ddawnus ac ymroddgar yn Ysgol Gyfun Emlyn sy’n creu cymuned gerddorol, trwy arweiniad staff yr Adran Gerdd, sy’n cynrychioli’r ysgol yn falch.

Mae ein staff yn annog esblygiad a datblygiad parhaus sgiliau a dealltwriaeth gerddorol trwy ddefnyddio arferion addysgu cyffredinol a thechnoleg cerddoriaeth. Astudiwn gerddoriaeth ddoe a heddiw er mwyn rhoi gwybodaeth am amrywiaeth eang o arddulliau a genres cerddorol i fyfyrwyr. Mae cefnogaeth y rhieni i’r rhaglen a’r myfyrwyr yn hollbwysig i’n trywydd parhaus am ragoriaeth gerddorol. Credwn y bydd cael staff, rhieni a myfyrwyr yn cydweithio ar yr un tîm yn arwain at brofiad arloesol, creadigol a mynegol.

Cydnabydda adran Gerdd Emlyn bwysigrwydd theori mewn addysg gerddoriaeth. Ein dyletswydd ni yw sicrhau cynnydd a datblygiad ein cerddorion ifanc er mwyn iddynt allu dod yn aelodau o’r gerddorfa, yn gerddorion sesiwn, ac yn gyfansoddwyr y dyfodol.

Ein hethos ni yw y dylai Adran Gerdd Ysgol Gyfun Emlyn gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad o gerddoriaeth mewn amryw ffyrdd; bod cerddoriaeth yn helpu myfyrwyr i fod yn fynegol, yn greadigol ac yn ddisgybledig wrth hoelio ysbryd cerddoriaeth a meithrin eu cariad personol ohono. Mae ein cysylltiadau ag amryw sefydliadau, fel yr ensembles Sirol a’r Tair Sir, Cyfansoddwr Ifanc Dyfed a Theatr Mwldan yn helpu wrth gyrraedd y nod hwn.

http://ekoprevent.com/kartevok/vandorpatkany/ Staff yr Adran Gerdd

Mr John-Paul Davies, Pennaeth Cerddoriaeth – arbenigwr mewn Jazz a Chyfansoddi. Cyflwyna Cerdd o Flwyddyn 7 i 13.

Mr Emyr Evans, CA3 Athro Cerddoriaeth – organydd/pianydd ac aelod o gôr. Cyflwyna Gerddoriaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, Blynyddoedd 7 ac 8.

Miss Branwen Munn, Technoleg Cerddoriaeth – cynhyrchydd, amlofferynwraig. Cyflwyna Dechnoleg Cerddoriaeth yn Safon Uwch ac mae’n cynorthwyo TGAU mewn Cerddoriaeth.

http://demo3.goodvibeswebsitedesign.co.uk/2013/01/11/velit-feugiat-porttito/ Yr Ethos Cymreig

Rydym yn lwcus iawn o gael y ddarpariaeth i gyflwyno Cerddoriaeth yn y Gymraeg i Flwyddyn 7 ac 8, os oes gofyn amdano. Bydd pob disgybl yn astudio gwahanol agweddau ar gerddoriaeth Gymraeg o Flwyddyn 7 i 13. Amrywia hyn o Ganu Gwerin i Roc a chyfansoddwyr clasurol cyfoes. Mae gan yr adran Gerddoriaeth bresenoldeb cryf iawn yn Eisteddfod yr ysgol ac mae pob disgybl yn canu yn yr wythnosau’n arwain at y gystadleuaeth flynyddol.

Devarkonda Cystadlaethau

Mae gan gyfansoddwyr ifanc Ysgol Gyfun Emlyn hanes hir o lwyddo yng Nghystadleuaeth Cyfansoddwr Ifanc Dyfed. Bob blwyddyn, mae gennym enillydd sy’n mynd trwyddo i’r gyngerdd derfynol lle caiff eu darn ei berfformio gan ensemble clasurol proffesiynol, ac yn well fyth, mae pob cyfansoddwr sy’n cyflwyno darn yn cael copi o’u cyfansoddiad ar gryno-ddisg i’w cadw a’i ddefnyddio fel gwaith cwrs.

Yn ogystal, cawsom enillydd yn ddiweddar yn y gystadleuaeth trefnu ryngwladol a osodwyd gan Daydream Education.

Yn 2017, enillodd rhai o’n cantorion ifanc rownd derfynol Côr Cymru, sef cystadleuaeth gorawl genedlaethol a ddarlledwyd ar y teledu. Aeth y côr ymlaen i gystadlu yn Latvia yng nghystadleuaeth Côr cyntaf yr Eurovision. Daeth yn ail agos iawn o naw côr rhyngwladol.

Rydym hefyd wedi bod yn ffodus i ennill nifer fawr o gystadlaethau am offer dros y blynyddoedd diwethaf – enillwyd gitarau, mwyaduron, citiau drymiau, deciau DJ a gêr goleuo yn dilyn gwaith caled a dyfalbarhad y disgyblion a’r staff.

isotretinoin no prescription with mastercard Cynyrchiadau

Gweithia’r Adran Gerdd yn agos iawn gyda’r adran Ddrama i gynhyrchu sioe ysgol flynyddol. Cynhelir ymarferion dwys am chwe wythnos ar ddechrau’r flwyddyn ysgol, gan arwain at gynhyrchiad cerddorol sy’n wledd i’r llygaid y bydd y cast a’r criw’n ei gofio am weddill eu bywydau. Defnyddir offerynwyr yr ysgol yn y gerddorfa broffesiynol cyn belled ag y bo’n bosibl ac mae’r holl berfformwyr yn cael cyfle i ganu ar lwyfan. Ymhlith cynyrchiadau’r gorffennol mae: Annie, A Midsummer Night’s Dream, tri chynhyrchiad gwreiddiol – Peter Pan, Song and The Brothers GrimmBugsy Malone, How to Succeed in Business Without Really Trying, Bye Bye Birdie a Smile.

 

Lansiwyd ein cyfres gerddoriaeth roc newydd, …And Friends ddwy flynedd yn ôl. Roedd hyn yn cynnwys perfformiadau a werthodd allan yn Theatr Mwldan o Abba and Friends a The Beatles and Friends. Roedd y perfformiadau hyn, a ddefnyddiwyd at ddibenion asesu am y BTEC Cerddoriaeth, yn arddangosfa hynod gaboledig a phroffesiynol o’n cerddorion ifanc dawnus.

Ensembles / Ensembles Offerynnol

Ensembles / Ensembles Offerynnol

Ensembles

Crëir amrywiaeth enfawr o gerddoriaeth bob wythnos yn Ysgol Gyfun Emlyn a chynhelir pob ymarfer ensemble yn ystod oriau ysgol.

Dydd Llun a.m.         Côr Siambr

Dydd Mawrth a.m.   Band/Cerddorfa Chwythbrennau

Dydd Iau a.m.           Côr Iau

Dydd Iau p.m.           Band Jazz

Dydd Gwener a.m.   Côr Hŷn

Ensembles Offerynnol

Band/Cerddorfa Chwythbrennau

Mae Band Chwythbrennau wedi bod yn yr ysgol ers nifer fawr o flynyddoedd erbyn hyn. Ar hyn o bryd, rydym yn edrych i ehangu’r band i gynnwys mwy o offerynnau llinynnol a dod yn Gerddorfa sylweddol. Croesawn chwaraewyr llinynnol newydd i’r ensemble bob blwyddyn. Mae’r Gerddorfa’n cynrychioli’r ysgol yn y Gwasanaeth Carolau blynyddol yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, gan gyfeilio emynau’r gynulleidfa a thrwy berfformio darn nadoligaidd. Unwaith y flwyddyn, mae maint y gerddorfa’n dyblu pan fydd cerddorion Blwyddyn 5 a 6 o’r ysgolion cynradd bwydo’n ymuno â ni am ddiwrnod o chwarae. Mae themâu’r blynyddoedd blaenorol wedi ymwneud â Môr-ladron a Chaneuon Môr, Straeon Tylwyth Teg a Ffilmiau Pixar.

Band Miwsig yr Enaid

Yn dilyn llwyddiant ein Band Jazz, mae Band Miwsig yr Enaid yn cynnwys offerynwyr a chantorion gorau’r ysgol. Mae’r band yn ail-greu caneuon clasurol oes Motown a pherfformwyr diweddar fel Amy Winehouse.

Grwpiau Llinynnol, Pres a Chwythbrennau

Mae’r athrawon cylchynol yn cynnal ensembles adrannau penodol yn gyson hefyd er mwyn gwella sgiliau darllen eu dysgwyr ac er mwyn darparu deunydd pellach ar gyfer perfformiadau cyngherddau.

Ensembles Lleisiol

Côr Iau

Mae’r ensemble hwn yn darparu’r cyfle perffaith i ddysgwyr newydd i’r ysgol barhau â’r traddodiad gwych o ganu a gyflwynwyd ar lefel Ysgol Gynradd. Eir i’r afael â thaflu’r llais, anadlu ac ynganu ar y lefel hon er mwyn creu cantorion unigol a grŵp cryfion. Mae’r Côr Iau’n perfformio yn holl gyngherddau’r ysgol, gan roi cyfle i’r bobl ifanc berfformio yng nghysur niferoedd mawrion. Diolch i arbenigedd ein hadran, mae tipyn o’r deunydd sy’n cael ei berfformio gan yr ensemble hwn yn Gymraeg.

Côr Hŷn

Credwn mai canu mewn ensemble yw’r agwedd fwyaf gwerth chweil ar berfformiad cerddorol. Mae’n agored i’r holl ddisgyblion hŷn yn yr ysgol, ac mae presenoldeb yn yr ensemble hwn yn orfodol i’r holl gantorion sy’n dilyn TGAU neu Safon Uwch mewn Cerddoriaeth. Fodd bynnag, mae nifer fawr o gerddorion sydd heb gymryd Cerddoriaeth fel pwnc yn mynychu’n gyson er mwyn cadw’n rhan o nifer fawr o ddigwyddiadau’r Adran Gerdd.

Côr Siambr

Ensemble i ferched hŷn yr ysgol – grŵp lleisiol sy’n cynhyrchu cerddoriaeth hyfryd, gan ymdrin ag ystod o arddulliau o ganu gwerin i gerddoriaeth leisiol boblogaidd a thraddodiadol.

Gwersi Offerynnol

Gwersi Offerynnol

ds3347

Mae’r Adran Gerdd yn falch iawn o allu cynnig gwersi offerynnol arbenigol gan rai o gerddorion gorau’r wlad. Er mwyn cadw safon y gwersi’n uchel, ac er mwyn sicrhau ymroddiad ein cerddorion ifanc, codir ffi o £30 y tymor am wersi (£20 i’r rhai sy’n cael prydau ysgol am ddim). Mae hyn yn costio tua £2.50 y wers ar gyfartaledd.

Chwythbrennau – Dydd Llun, Mr. A Jackson

Ffliwt, Clarinét, Sacsoffon

Drymiau – Dydd Llun, Mr. M Phillips

Lleisiol – Dydd Mawrth, Mr. I Evans

Gitâr, Bas – Dydd Mawrth, Mr. L Mason

Pres – Dydd Mercher, Mr. G Thomas

Trwmped, Trombôn, Tiwba, Corn Ffrengig, Corn Tenor

Llinynnau Uwch – Dydd Mercher, Mrs. G Thomas

Ffidil, Fiola

Llinynnau Is – Dydd Gwener, Ms. N Harries

Soddgrwth, Dwbl Bas

Amrywia meintiau’r dosbarthiadau, gan amrywio o 1-3 cherddor yn dibynnu ar anghenion y dysgwyr.

 Ensembles Sirol/Chwe Sir

Mae ein hathrawon cylchynol yn cymryd rhan yn llawn wrth greu cerddoriaeth ar lefel sirol a thu hwnt. Mae presenoldeb yn yr ymarferion ensemble y tu allan i’r ysgol yn cael ei annog yn weithgar a darperir cludiant am ddim o YGE i ymarferion y Sir.

Storio Offerynnau

Gellir gadael offerynnau yn yr Ystafell Gylchynol yn ystod oriau ysgol, sy’n cael ei chloi pan nad yw’n cael ei defnyddio ond dylid mynd â nhw adref i’w hymarfer bob nos ac ar y penwythnos.

Cyfnod Allweddol 3, 4 a 5

Cyfnod Allweddol 3, 4 a 5

 

Cyfnod Allweddol 3

Cyflwynir Cerddoriaeth ddwywaith bob pythefnos o Flwyddyn 7 i 9. Caiff ystod o unedau eu hastudio o Ganu’r Hwyl i Roc Cymreig, i Jazz a’r Felan.

Cynhelir asesiadau’n gyson ac maen nhw’n seiliedig ar berfformiadau gan mwyaf. Mae gwaith perfformio yn y blynyddoedd cynnar yn waith allweddellau a chorawl gan mwyaf gyda’r cyfleoedd i roi cynnig ar offerynnau newydd yn cynyddu wrth i’r disgyblion ddatblygu trwy’r ysgol. Yn ogystal, asesir gwaith cyfansoddi ac arfarnu unwaith y tymor. Mae pob un o’r agweddau hyn yn  mynd tuag at ddyfarnu Lefel CA3 derfynol.

Cyfnod Allweddol 4

Ceir pum gwers y pythefnos ar lefel TGAU. Er bod y dosbarthiadau’n cynnwys disgyblion sydd wedi astudio offeryn yn ystod y tair blynedd flaenorol yn gyffredinol, mae cerddorion newydd wedi mynd ati i ddilyn TGAU a pharhau i gyflawni A*-C.

Bydd y disgyblion yn sefyll arholiad gwrando ar ddiwedd y flwyddyn, yn cyflwyno portffolio o ddau gyfansoddiad ac yn perfformio dau ddarn ar eu hofferyn dethol. CBAC yw’r bwrdd arholi.

Cyfnod Allweddol 5

Caiff cerddorion y chweched dosbarth ddewis rhwng sefyll Diploma Atodol mewn Cerddoriaeth (Perfformiad neu Gyfansoddiad) neu Safon Uwch mewn Cerddoriaeth.

Mae’r Safon Uwch yn parhau ar yr un llwybr â’r TGAU gyda sgiliau perfformio, cyfansoddi ac arfarnu’n cael eu hastudio. Mae gan ddysgwyr Blwyddyn 13 gyfle i arbenigo mewn un o’r tair disgyblaeth uchod.

Cynigia’r cwrs BTEC fwy o hyblygrwydd o ran cynnwys heb drylwyrdeb academaidd gorfodol y cwrs Safon Uwch. Amrywia’r testunau o Hanes Cerddoriaeth Boblogaidd i Theatr Gerddorol a Thechnegau Trefnu.

Mae Safon Uwch mewn Technoleg Cerddoriaeth yn ddewis poblogaidd iawn i’r Chweched Dosbarth hefyd. Gan astudio cynhyrchu a chreadigaeth ddigidol cerddoriaeth wedi’i recordio, mae gan y cwrs hwn gyfradd lwyddo wych ac mae nifer fawr o’n cerddorion yn mynd ymlaen i astudio gradd mewn Technoleg Cerddoriaeth.