Newyddion Celf

Pennaeth Adran

Miss Kate Bowen

Athrawes Celf a Dylunio

Miss G Essex

Mrs Haf-Evans

Athrawes Ffotograffiaeth

Miss K Dunwell

ds3766

Yng Nghyfnod Allweddol 3, bydd y myfyrwyr yn adeiladu ar y sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth a ddysgwyd ganddynt yng Nghyfnod Allweddol 2. Cyflawnant hyn drwy allu cynyddol i greu cysylltiad rhwng eu hymchwiliadau creadigol wrth wneud eu gwaith eu hunain a gwaith arlunwyr, crefftwyr a dylunwyr eraill. Mae celf a dylunio’n ysgogi creadigedd a dychymyg trwy annog Myfyrwyr i herio tybiaethau, edrych ar bethau mewn ffordd newydd, derbyn syniadau newydd a llunio barnau deallus a phenderfyniadau ymarferol i gyfleu eu syniadau a’u teimladau. Dônt yn fwyfwy annibynnol o ran eu dewis deunyddiau a phrosesau, a magant hyder o brofiadau blaenorol mewn rhoi iaith weledol, cyffwrdd a synhwyraidd ar waith. Mae archwilio, gwerthfawrogi a mwynhau celf a dylunio’n cyfoethogi bywydau personol a chyhoeddus dysgwyr.

Mae themâu yng Nghyfnod Allweddol 3 yn cynnwys  Portreadau a Hunaniaeth, Persbectif Mewnol ac Allanol a Diwrnod y Meirw

Bydd yr asesiad yng Nghyfnod Allweddol 3 yn seiliedig ar:

 

  • Ddealltwriaeth
  • Ymchwilio

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau ymhellach trwy ddewis parhau i astudio Celf i lefel TGAU.

Ym mlwyddyn 10, bydd Myfyrwyr yn ymgymryd â thasg asesiad dan reolaeth sy’n gwneud 60% o’r radd derfynol ac yn seiliedig ar bortffolio gwaith (Gosodwyd yn fewnol)

Ym mlwyddyn 11, bydd tasg asesu dan reolaeth y Myfyrwyr yn gwneud 40% o’r arholiad terfynol ac mae’n seiliedig ar astudiaeth barhaus o bwnc penodol (a osodwyd yn allanol).

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr barhau i astudio Celf a Dylunio i safon UG ac Uwch.

Bydd myfyrwyr safon UG yn cwblhau prosiect/portffolio estynedig, archwiliadol sy’n seiliedig ar themâu a deunydd pwnc sy’n bersonol ac yn golygu rhywbeth iddynt. Mae hyn yn gwneud 100% o’r radd UG a 40% o’r radd A2.

Ar lefel A2, bydd y myfyrwyr yn cwblhau ymchwiliad personol manwl (36% o’r radd derfynol) ac aseiniad a osodwyd yn allanol (24% o’r radd derfynol).

http://roryflynnwebdesign.co.uk/about/ Ffotograffiaeth yng Nghyfnod Allweddol 5

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddilyn cwrs mewn Ffotograffiaeth yn Safon UG ac Uwch. Yn ystod y cwrs, rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau mewn ffotograffiaeth ddigidol a ffilm.

Le Port Dilyniant

Dewisa nifer fawr o’n myfyrwyr Safon Uwch i barhau â’u haddysg celf ac mae’r adran wedi datblygu cysylltiadau cryf gyda Choleg Sir Gâr gyda nifer fawr o’n myfyrwyr yn cwblhau blwyddyn sylfaen yng Ngholeg Sir Gâr cyn parhau â’u hastudiaethau ymhellach i ffwrdd.

Gwefannau defnyddiol