Astudiaethau Busnes Newyddion

TGAU Busnes Cymhwysol (Manyleb CBAC)

Mae’r cwrs TGAU yn cynnwys dwy uned sy’n cael eu hasesu trwy arholiad ac asesiad dan reolaeth.

http://deskcowork.co.uk/news/use-your-customers/ 1UNED 1: Y Busnes a’i Amgylchedd (Asesiad dan Reolaeth 60%)

Bydd yr uned hon yn eich helpu chi i ddeall sut mae busnesau’n trefnu eu hunain er mwyn bodloni’u nodau ac amcanion. Byddwch yn ymchwilio i sut mae perchnogaeth yn effeithio ar rediad y busnes. Byddwch yn archwilio busnesau sy’n cynhyrchu ystod o wahanol nwyddau a gwasanaethau ac yn darganfod sut mae gweithgareddau busnes yn newid yn y DU gyfan. Byddwch yn ymchwilio i wahanol feysydd gweithredol busnes, sut maen nhw’n effeithio ar ei gilydd a sut maen nhw’n cyfathrebu.

Maiduguri UNED 2: Cyllid Busnes a Gwneud Penderfyniadau (Arholiad Allanol 40%)

Mae’r uned hon yn darparu rhagarweiniad i wneud penderfyniadau a chyllid busnes. Byddwch yn edrych ar sut gall busnesau fesur eu perfformiad trwy gadw cyfrifon a byddwch yn canfod gwerth TGCh wrth eu helpu i reoli eu materion ariannol. Byddwch yn dysgu am systemau cofnodi syml, sut i ddehongli dogfennau ariannol a sut i nodi gwahanol ddewisiadau ar gyfer busnesau o wynebu penderfyniadau ariannol.

2Safon Uwch Busnes Cymhwysol (Manyleb AQA)

Mae Safon Uwch mewn Busnes Cymhwysol yn helpu myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r canlynol:

 

 

  • yr arferion a’r technegau a ddefnyddir mewn marchnata, cyllid, rheoli gweithrediadau, rheoli adnoddau dynol a’r cysylltiadau rhyngddynt
  • y prosesau, yr atyniadau a’r risgiau o sefydlu menter
  • y berthynas rhwng y busnes a’r amgylchedd allanol newidiol
  • materion cymdeithasol a moesegol mewn busnes.

Mae’r fanyleb hefyd yn annog myfyrwyr i gyfrannu at ddatblygu’r sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer llwyddiant fel entrepreneur, rheolwr neu weithiwr gan roi technegau busnes rhifyddol ac ysgrifenedig ar waith i amrywiaeth o gyd-destunau busnes, archwilio problemau busnes a dysgu nodi atebion posibl. Yn ogystal, mae’r adran yn hyrwyddo ac yn annog gweithgarwch Menter fel rhan o ofynion allgyrsiol a Bagloriaeth Cymru. Mae’r ysgol wedi cyflawni llwyddiant sylweddol mewn cystadlaethau cenedlaethol megis y Rhaglen Tîm Menter Ifanc, lle dyfarnwyd y Tîm Gorau yng Nghymru i grŵp ‘Rapitup’ ar gyfer 2015.

Mae’r wefan uchod wedi cael ei greu i helpu chi i gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiausydd ar gael o fewn yr adran, a hefyd i ddarparu adnoddau cymorth a ychwanegol i helpu gyda rhaglenni astudio.

Mae’r adran hefyd wedi gweithio’n agos gyda’r sefydliadau canlynol: