Croeso

Croeso i wefan Ysgol Gyfun Emlyn. Ein nod yw darparu rhieni presennol a darpar gyda gwybodaeth ddefnyddiol, yn ogystal â throsglwyddo argraff o’r awyrgylch bositif sydd o fewn yr ysgol. Mae perthynas gyfeillgar a phwrpasolrhwng y disgyblion a’r staff yn yr ysgol, a adlewyrchir yn y rhyngweithio cymdeithasol yn ogystal ag yn ycyflawniadau academaidd y disgyblion. Ein nod yw dod â’r gorau allan o’n disgyblion ar bob adeg ac rydym yn gobeithio y bydd pob disgybl newydd yn cymryd rhan lawn ym mywyd yr ysgol: yn ei gweithgareddau cymdeithasol, diwylliannol, academaidd a hamdden. Mynegir hyn yn dda yn yr arwyddair yr ysgol ‘Gorau oll y gorau ellir’.
Byddwn yn falch iawn o groesawu eich plentyn yn ddisgybl i Ysgol Gyfun Emlyn. Rydym yn edrych ymlaen at feithrin perthynas iach gyda chi ac i yrfa ysgol lwyddiannus ar gyfer eich plentyn yn Ysgol Gyfun Emlyn.

logo-blue

Cyrhaeddwch eich potensial

Cysylltiadau Disgyblion

Prosbectws yr Ysgol

Opsiynau Blwyddyn 10

Opsiynau Blwyddyn 12

Llawlyfr GCSEPod

Amserlenni Arholiadau

Adolygu Arholiad GCSEPod

English Literature Revision:

Follow this GCSE POD link to find detailed revision notes for ‘An Inspector Calls’. The Podcasts cover characters, themes and important key quotes. This will be a very useful revision tool for anyone sitting their English Literature exam on 27th May.

Exam Topic Guides

Gwybodaeth i Rhieni

Cwricwlwm Blwyddyn 7

Cwricwlwm Blwyddyn 8

Cwricwlwm Blwyddyn 9

Cwricwlwm Blwyddyn 10

Cwricwlwm Blwyddyn 11

Llythyr Prydau Ysgol Am Ddim

Taflen Prydau Ysgol Am Ddim

Manylion y Bysiau Ysgol

Datganiad gan y Cynghorydd Gareth Jones, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg:

“Rydym yn sylweddoli bod rhieni’n bryderus yn sgil nifer o rybuddion ffug ledled Prydain.
“Fodd bynnag, ein hanogaeth yw eu bod yn dal i anfon eu plant i’r ysgol a pheidio â gadael i hyn darfu ar addysg eu plant, yn enwedig ar adeg pan fo cynifer o ddisgyblion yn sefyll arholiadau pwysig.
“Mae’r Cyngor Sir yn cydweithio’n agos â Heddlu Dyfed-Powys ynghylch y mater hwn, ac mae’r llu yn ei dro yn gysylltiedig â’r systemau diogelwch cenedlaethol. Mater cenedlaethol yw hwn nad yw wedi ei gyfyngu i ysgolion yn Sir Gaerfyrddin.
“Yn ôl y farn yn genedlaethol nid yw’r galwadau hyn yn fygythiad credadwy, ond mae’r holl asiantaethau’n cymryd y mater hwn o ddifrif ac yn cydweithio er mwyn diogelu’r cyhoedd. Mae gan yr holl ysgolion weithdrefnau diogelwch a gwacáu, a diogelwch y plant sydd flaenaf bob amser.”

Sut roedd yr ysgol heddiw?

Cyngor Sir Gaerfyrddin Ymgynghoriad Cyllideb

Annwyl breswylydd,

Ers sawl blwyddyn, mae’r Cyngor wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd ynghylch blaenoriaethau gwario. Mae’r sefyllfa ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod (o Ebrill 2017) yn debygol o fod yn well na’r disgwyl, ond bydd dal angen gwneud nifer o ddewisiadau anodd.  Bydd angen sicrhau arbedion o £25 miliwn dros y tair blynedd nesaf.

Wrth wneud y penderfyniadau, mae’n ddefnyddiol iawn i’r Cyngor glywed barn gan drawstoriad eang o bobl Sir Gâr.

Gofynnwn yn garedig i chi roi eich barn drwy gwblhau holiadur y gyllideb, sydd ar gael ar-lein tan 8 Ionawr drwy  http://lleoli.sirgar.llyw.cymru/

Chris Moore
Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin, 2014-2017

Newyddion Diweddaraf